لیست لیست خدمات تیم کپی خور برای کنسولهای ایکس باکس (ایکس باکس وان و ایکس باکس سزیر) به شرح ذیل می باشد:

خدمات مربوط به کنسول اکس باکس  (اکس باکس وان و اکس باکس وان سریز)